دانلود برنامه اندروید BBM Chat PIN 2014

BBM Chat PIN 2014

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 2.3

حجم : 376.21 kB

376.21 kB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

ماهو البي بي ام؟ BBM أو BlackBerry Messenger هو برنامج دردشة رائع يمكنك من التواصل مع أصدقائك عن طريق كود خاص تعطيه أنت لهم كشفرة مميزة لك. وبذلك ميزة لن تجدها في أي برنامج آخر

رﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻔﻮرﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة أﯾﻀﺎ وﻣﻦ أﺷﮭﺮ
ﻣﺘﻤﯿﺰا إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻗﺪ BBM واﻟﻌﺪﯾﺪ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ، إذن ﻣﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺠﻌﻞ ﺑﻼك ﺑﯿﺮي ﻣﺴﻨﺠﺮ Tango و Whatsapp و Viber أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ
ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺸﺮاء ﺟﮭﺎز ﺑﻼك ﺑﯿﺮي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ھﻲ ”اﻟﺴﺮﯾﺔ“ ، ﻓﺄھﻢ ﻣﺎ ﯾﻤﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻼك ﺑﯿﺮي ﻣﺴﻨﺠﺮ ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﺪا ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎ) ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺳﯿﺮﻓﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻻ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺒﺎﻗﻲ RIM) ﺑﮫ ، ﺣﯿﺚ أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻼك ﺑﯿﺮي
ﺣﺘﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ Whatsapp و Viber اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮ ﻣﺆﺧﺮا أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ أدوات ﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﮭﺎ ﻣﺜﻞ
.ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺠﻢ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻨﺪھﺎ ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ
وﻟﻘﺪ واﺟﮫ اﻟﺒﻼك ﺑﯿﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﮫ رﻓﻀﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ، وﯾﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠيه

باز کردن سوکت های شبکه
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار