دانلود برنامه اندروید Server for PHP

Server for PHP

( 1 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.11.1

حجم : 3.13 MB

3.13 MB

دانلود : 50,000+

30+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

Pure PHP 5.4+, 7+ server with modules: core, session, standard, date, ereg, libxml, openssl, pcre, sqlite3, zlib, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dom, hash, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, spl, iconv, intl, json, mbstring, mcrypt, mongodb, mysqlnd, mysqli, odbc, pdo, pdo_mysql, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, phar, posix, pspell, recode, reflection, mysql, simplexml, soap, sockets, exif, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, cli_server, mhash, ssh2, opcache, phalcon, yaf, yar, id3, lzf, oauth, quickhash, bbcode, xmldiff, xdiff, rar, gender, stats, eio, judy, mailparse, rpmreader, spl_types, yaml, ev, inotify, weakref, xdebug, dba, imagick

! If you need MySQL or MariaDB Server: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esminis.server.mariadb
! If you need MongoDB Server - moNERIngAo Server: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esminis.server.mongodb

Support this project by translating it: https://poeditor.com/join/project/oQFU4K0vKI

باز کردن سوکت های شبکه
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار