دانلود برنامه اندروید KB국민은행 스타뱅킹

KB국민은행 스타뱅킹

( 0 )

دسته : مالی

قیمت : رایگان

نسخه : G5.0.5

حجم : 22.66 MB

22.66 MB

دانلود : 10,000,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.3, 2.3.1, 2.3.2

2.3, 2.3.1, 2.3.2

[공지사항]
- KB스타뱅킹에 대한 궁금하신 점은 언제든지 고객상담센터 [1588-9999(0-3-2)]로 문의해 주시기 바랍니다. (상담가능시간: 평일 9시~18시)
- 금융감독당국의 지침에 따라 전자금융 사고 방지를 위해 임의개조(탈옥, 루팅)한 스마트 기기에서는 이용이 불가하며, 특정 앱을 설치하는 과정 및 설치된 특정 앱에 의해서도 루팅으로 인식될 수 있습니다. (A/S센터 문의 및 초기화 권장)


[새로워진 내용]
- 편리한 메뉴 찾기
- 빠른이체 서비스 론칭
- 더욱 간편해진 내 계좌간 이체
- 공과금 메뉴 통합
- 핵심 정보를 강조한 디자인

* 키워드만 선택하면, 찾는 메뉴가 너무 쉽게 짠!
두 가지 키워드를 선택하면 원하는 메뉴를 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있어요.

* 한 번 이체한 계좌로 이체 시 인증절차 없는 빠른이체 서비스
최근 3개월 내 입금했던 계좌로 이체할 땐 로그인 한 번으로 빠르게 이체되요.
지정된 기기에서만 서비스를 제공하고 서비스 신청 시 인증 절차를 거치므로 안전해요.

* 내 통장에서 내 통장으로 옮길 땐 더 간단하게!
당행의 본인 계좌 간 이체 시 로그인 만으로 간편하게 이체됩니다.

* 불필요하게 많은 공과금 종류, 좀 더 쉽게 선택할 수 있도록 공과금 메뉴 통합
공과금 납부/조회 메뉴 30여 개를 15개로 통합해 공과금 종류를 선택하는 고민을 줄였습니다.

* 서비스 내용을 한 눈에 볼 수 있도록 서비스 핵심정보 추가
생소하고 어려운 메뉴 명에 쉽게 이해할 수 있는 부가설명을 제공하여 한 눈에 서비스 내용을 파악할 수 있습니다.

[사용안내]
- 대상 : 개인인터넷뱅킹 고객(영업점 가입고객)
- 안전한 금융거래를 위해 탈옥 등 운영체제가 변조된 경우 서비스 이용이 제한됩니다.
- 이동통신사 3G/LTE, 무선인터넷(Wi-Fi)를 통해 다운로드할 수 있으며, 3G/LTE에서는 정액요금제에서 정해진 용량이 초과된 경우 데이터 요금이 부과될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[앱 접근권한에 대한 고지]
※ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 22조의 2 신설 및 동 시행령 개정에 따라 KB스타뱅킹 서비스 제공을 위하여 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내해 드립니다.

[선택적 접근권한]
* 전화 : 휴대폰 상태 및 기기정보에 대한 접근권한으로, 이용폰 지정 서비스, 스마트OTP (IC카드 인증서), 휴대폰본인인증, KB든든간편인증, 환경설정 내 버전 확인 시 사용합니다.
* 저장공간 : 기기 사진, 미디어, 파일에 대한 접근권한으로, [인증서 저장, 수정, 삭제, 읽기], [이체후 특별한 송금메세지 발송], [모바일통장에서 통장사본 저장], [KB Smart 폰 예적금에서 프로필 사진 설정] 시 사용합니다.
* SMS : SMS 전송 및 보기 권한으로 이체후 SMS 전송, 인증 SMS 수신 시 사용합니다.
* 주소록 : 주소록에 대한 접근권한으로 간편송금 수취인 불러오기, 이체 후 SMS 전송의 연락처 불러오기 시 사용합니다.
* 카메라 : 사진 찍기 기능에 대한 접근권한으로, QR 인증서 복사 시 사용합니다.
* 위치 : 기기 위치정보에 대한 접근권한으로, 지점/자동화기기 찾기 시 사용합니다.

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도 KB스타뱅킹 서비스의 이용이 가능하나, 필요한 일부 기능 사용에 제한이 있을 수 있으며, [스마트폰 설정 > 애플리케이션 > KB스타뱅킹 > 권한] 메뉴에서 변경이 가능합니다.

※ 안드로이드 O.S 6.0 미만 버전 스마트폰을 이용하시는 경우 선택적 접근권한 없이 모두 필수적 접근권한으로 적용될 수 있습니다. 이 경우 스마트폰의 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드할 수 있는지 확인하여 업그레이드 하신 후, 이미 설치한 앱을 삭제, 재설치하셔야 접근권한 설정이 정상적으로 가능합니다.

국민은행, KB, 스마트뱅킹, 스타뱅킹, 스마트폰뱅킹, kbstar, 국민, 스타뱅킹, KookMin, Bank, 은행, 뱅킹, banking

■ 문의 : 1588-9999, 1599-9999, 1644-9999 (해외:+82-2-6300-9999)

کنترل, ضبط و پردازش پیام های اس ام اس در حال رسیدن
ارسال پیام های اس ام اس
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
دسترسی به لرزاننده
انجام اعمال ورودی و خروجی در ارتباطات برد نزدیک
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
تغییر موقعیت اتصال به وای فای
باز کردن سوکت های شبکه
com.kbstar.fido.kbpin
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
از ملزومات دسترسی به دوربین دستگاه
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE
com.kbstar.kbbank.permission.C2D_MESSAGE