دانلود برنامه اندروید Purple Google Mobile

Purple Google Mobile

( 0 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.2

حجم : 1015.12 kB

1015.12 kB

دانلود : 10,000+

0+

اندروید مورد نیاز : 2.2.x

2.2.x

Search in style with Purple Google for Android. Purple search saves battery power, loads faster, uses less data which saves money, reduces eye strain and looks awesome! Permissions required for Google Voice Actions.

☆ Text & Voice Search ☆ Voice Actions Express (Like "Call Sam") ☆ 4 Unique Widget Styles ☆ 4 Widget Sizes (x2,x3,x4,x5) ☆ Image Search ☆ Home Screen Icons ☆ Instant Suggestions ☆ Search History ☆ Modern & Classic Mode ☆ Search Filtering ☆ Results Per Page ☆


// HELP GUIDE //

[ ADD HOME SCREEN WIDGET ]
▪ Long Press Home Screen > Widgets > Purple Google {or}
▪ Apps > Widgets > Purple Google (Reboot may be required.)

[ ADD HOME SCREEN ICON ]
▪ Apps > Long Press Icon > Add to Home

[ CONFIGURE SEARCH BUTTON ]
▪ Short|Long Press Search > Check 'Use by default' > Purple Google|Voice Search
☆ Using short press may require disabling default Google, see steps below.

[ DISABLE DEFAULT GOOGLE]
▪ Settings > Applications > All > (Google) Search > Disable|Uninstall {or}
▪ Settings > Applications > Manage Apps > All > (Google) Search > Clear defaults {or}
▪ Home > Menu > Manage Applications > All > Search > Disable
☆ Some versions like Ice Cream Sandwich require a free launcher to remove the default search bar. To find one, try searching the market for "launcher".

[ SEARCH SETTINGS ]
▪ Purple Google > Menu > Web Settings
▪ Purple Google > Perform any search > Modern | Classic

[ CLEAR SEARCH HISTORY ]
▪ Purple Google > Menu > Settings > Clear Shortcuts > OK

[ SET HOME PAGE ]
▪ Browser > Menu > More > Settings > Set Home Page

[ RESIZE WIDGET ]
▪ Long Press Widget > Resize Lines Appear (May require another tap.)

[ UNINSTALL ]
▪ Settings > Applications > Manage Applications > Purple Google > Uninstall

★ Steps may vary slightly depending on Android version.


// VOICE ACTIONS EXPRESS //

You can use Voice Actions in Voice Search to perform actions in addition to just searching the web.

[ IMAGES ]
▪ "Image(s) of" or "Picture(s) of" followed by a search phrase.

[ MAPS ]
▪ "Map" or "Directions" followed by an address, name, type of business, or other "from" and "to" locations.
▪ "Navigate to," followed by an address, name, type of business, or other destination.

[ VIDEOS ]
▪ "Videos of" or "YouTube" followed by a search phrase.

[ MUSIC ]
▪ "Listen to" followed by words for music you want to search for, such as the name of a song, artist, or album.
☆ Will load any installed app that supports the action, otherwise YouTube opens with the results.

[ MESSAGING ]
▪ "Send text" or "Send SMS", optionally "To" one or more contacts, with optional "Message" followed by the message.
▪ "Send email", optionally "To" one or more contacts, with optional "Subject" followed by a subject, and with "Message" followed by the message.
▪ "Tweet" followed by the message (requires app that supports action).

[ CALL ]
▪ "Call" followed by a name from your contacts, optionally followed by "home," "mobile", "work" or "other".
▪ "Call" followed by the digits of a phone number.

[ SITES ]
▪ "Wiki" or "Wikipedia" followed by a search phrase.
▪ "Go to" or "Open" followed by a popular search phrase or URL.

[ TIME ]
▪ "Set alarm"
▪ "Open calendar"


™ Google is a trademark of Google Inc.
© newgoog.com | Google Purple Search

از این اجازه می توان در رابطه با ارائه دهندگان محتویات استفاده کرد تا بدین ترتیب سیستم جستجوی کلی امکان دسترسی به اطلاعات آنها را داشته باشد.
خواندن داده های مربوط به افراد موجود در دفترچه تلفن کاربر
com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS
com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن و نوشتن تنظیمات سیستم
گرفتن شماره تلفنی برای کاربر بدون استفاده از رابط شماره گیری و تایید آنکه شماره مربوطه گرفته شده است.
com.android.alarm.permission.SET_ALARM
اجازه دسترسی به لیست حساب ها در سرویس حساب ها را فراهم می آورد.
خواندن لیست تماس های کاربر