دانلود برنامه اندروید 논리대도전-유아교육BabyBus

논리대도전-유아교육BabyBus

( 0 )

دسته : آموزش

قیمت : رایگان

نسخه : 4.22

حجم : 18.86 MB

18.86 MB

دانلود : 1,000+

20+

اندروید مورد نیاز : 1.6

1.6

*아이들의 행복한 웃음소리로 가득찬 BabyBus*

*팬더'키키'가 무대중앙에 왜 나와있을까요?
*작은 공이 색깔에 따라 일정한 순서대로 배열돼 있어요.
물음표가 있는 곳에 어떤 색 공을 놓아야 할까요?
*배열 규칙에 따라 정확한 공을 선택하면 삐에로가
나타나서 멋진 쇼를 보여준대요! 빨리 해보세요!
*어느덧 집으로 갈시간이 됬어요~
팬더 키키가 집에 가는 길을 찾을 수 있게 도와주세요.
배열 규칙에 따라 숲 속에서 사라진 물건들을 찾아내면 돼요.

*뿡~뿡~놀라운 내손안의 유아교육경험 BabyBus
*유아 눈높이에 맞춘 교육용앱만 개발하는 BabyBus!

▶도움말[1]: 검색창에 'BabyBus' 혹은 '귀염이'를 입력하시면 모든 제품을 검색할수 있습니다.
도움말[2]: 안드로이드 버전은 모두 무료.
도움말[3]: 아이패드와 아이폰 버전은 대부분 무료와 부분 유료모델로 구성.

▶디자인 이념:
*BabyBus는 단순한 공부가 아닌 창의력 계발에 전념,
단순한 인지가 아닌 능력 양성에 전념,
주입식 공부가 아닌 즐거운 놀이 공부 방식에 전념하였습니다.

*우리 아이의 잠재된 능력을 충분히 발휘하여 영재성을 꽃피울수 있도록
돕는것이 우리BabyBus의 존재의미입니다.

▶시리즈 소개:
BabyBus는 전문적으로 유아를 대상으로 연구개발한 유아 교육용
소프트웨어의 첫번째 브랜드 (모바일 인터넷 분야)이며 연령별
아이들의 조기교육 특성에 맞게 계몽역과 탐구역 2개의 시리즈로 나누어져 있습니다.

계몽역은( 1-3세 ) 인지편, 게임편, 동요편 및 추천편으로 구성되었으며
우리 아이의 기초 인지능력 , 손과 눈의 협응력을 발달시키는데 중점을 두었고

탐구역은 (3-6세 ) 백과센터, 지능센터, 아트센터 및 추천편으로 구성되었으며
우리아이의 백과, 음악, 미술등 전면적인 인지능력과 두뇌의 고급사고
능력을 발달시키는데 중점을 두었습니다.

▶문의환영:
E-mail: ko@baby-bus.com
babybus2011@naver.com
Web Site: http://ko.baby-bus.com
http://cafe.naver.com/babybus2011

باز کردن سوکت های شبکه
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
دسترسی به وضعیت تلفن در حالت فقط خواندن
به برنامه اجازه خواندن لیست تماس های کاربر را می دهد.
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
به برنامه اجازه می دهد تا به اطلاعات مربوط به کارهای در حال انجام دستگاه یا کارهایی که اخیرا توسط دستگاه انجام شده دسترسی پیدا کند.
دسترسی به موقعیت مکانی تخمینی برگرفته از منابع موقعیت شبکه همچون دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به موقعیت مکانی دقیق برگرفته از منابع موقعیت همچون GPS، دکل­های مخابراتی و Wi-Fi را می دهد.
دسترسی به لرزاننده
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار