دانلود برنامه اندروید Wi-Fi Logger

Wi-Fi Logger

( 0 )

دسته : ارتباطات

قیمت : رایگان

نسخه : 1.5.2

حجم : 2.46 MB

2.46 MB

دانلود : 1,000+

5+

اندروید مورد نیاز : 2.3.3, 2.3.4

2.3.3, 2.3.4

(Japanese / English)

周辺のアクセスポイントの情報を記録します。ログはCSVファイルとして出力できます。
スキャン中はアプリの画面を開いておく必要はなく、バックグラウンドで記録を続けることができます。スリープ中も記録を続けます。(省電力機能等により、途中で記録停止されてしまうことがあります。)

【記録情報】
・SSID(アクセスポイント名)
・BSSID(≒MACアドレス)
・セキュリティ(WEP/WPA・・など)
・チャンネル(周波数で記録します)
・最大電波強度(最も信号が強かったときの値)
・初回発見時刻(はじめてスキャンできたときの時刻)
・最終発見時刻(最後にスキャンできたときの時刻)

【設定項目】
・スキャンする間隔を指定できます。(1~60秒)
・スキャンのオフタイマーを設定できます。(1~300分間。スキャンを開始して、設定した時間が過ぎると自動で停止します。手動で停止するまで無制限にスキャンを行うこともできます。)

【使用例】
・建物の中、周りを歩き回り、周辺のアクセスポイントを調べて電波状況を知りたい。
・セキュリティが甘いアクセスポイントがないか調べる
・面白い名前のアクセスポイントが飛んでたら逃したくない!
などなど…

【注意!】
・スキャン中は、電池を消費しやすくなることがあります。
・省電力機能等により、バックグラウンドで動作中に途中で記録停止されてしまう場合があります。

【今後の追加予定機能】
・スキャンした時間、電波強度の記録
・位置情報の記録
・ログの解析

دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه های Wi-Fi را می دهد.
تغییر موقعیت اتصال به وای فای
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
باز کردن سوکت های شبکه
خواندن اطلاعات موجود در درایوهای سیار