دانلود برنامه اندروید Server for PHP

Server for PHP

( 2 )

دسته : ابزارها

قیمت : رایگان

نسخه : 1.17.1-arm

حجم : 26.83 MB

26.83 MB

دانلود : 100,000+

80+

اندروید مورد نیاز : 4.1, 4.1.1

4.1, 4.1.1

شامد :

Pure PHP 5.4+, 7+ server with modules: core, session, standard, date, ereg, libxml, openssl, pcre, sqlite3, zlib, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dom, hash, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, gmp, spl, iconv, intl, json, mbstring, mcrypt, mongodb, mysqlnd, mysqli, odbc, pdo, pdo_mysql, pdo_odbc, pdo_pgsql, pdo_sqlite, pgsql, phar, posix, pspell, recode, reflection, mysql, simplexml, soap, sockets, exif, tidy, tokenizer, wddx, xml, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, cli_server, mhash, ssh2, opcache, phalcon, yaf, yar, id3, lzf, oauth, quickhash, bbcode, xmldiff, xdiff, rar, gender, stats, eio, judy, mailparse, rpmreader, spl_types, yaml, ev, inotify, weakref, xdebug, dba, imagick, ldap

! If you need Apache HTTP server: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esminis.server.apache

! If you need MySQL or MariaDB Server: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esminis.server.mariadb

! If you need MongoDB Server - moNERIngAo Server: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esminis.server.mongodb

Website: https://bitbucket.org/esminis/server
Facebook page: https://www.facebook.com/esminis.server

Support this project by translating it: https://poeditor.com/join/project/oQFU4K0vKI

باز کردن سوکت های شبکه
دسترسی به اطلاعات مربوط به شبکه ها را می دهد.
استفاده از مدیریت انرژی و WakeLocks جهت بیدار نگه داشتن پردازشگر و جلوگیری از کم نور شدن صفحه نمایشگر
دریافت ACTION_BOOT_COMPLETED بعد از اتمام بوت شدن سیستم از طریق انتشار امواج
نوشتن اطلاعات در درایوهای سیار